Verkoop van de Antwoordkerk en vernieuwing van de Dorpskerk 2014 - 2018

In 2014 startte de bezinning over de financiële toekomst van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Kunnen we de komende tien jaar verder zoals het gaat, of zijn daar ingrijpende veranderingen voor nodig?

Dat laatste blijkt het geval: er moet veel gebeuren. Met name wordt één van de kerkgebouwen, de Antwoordkerk, afgestoten en wordt het andere gebouw aangepast aan het intensievere gebruik dat nodig is.
Het resultaat mag er zijn. We tonen hier één foto van de vernieuwde Dorpskerk, in de hoop dat deze uitnodigt om de kerk zelf te komen bezien; overigens, als u op de foto klikt ziet u de kerk met het meubileir dat op 15 september 2019 is onthuld:Op deze pagina informeren we u over het verloop van dit inmiddels afgeronde proces. Er is veel veranderd, maar hoe is dat eigenlijk begonnen? Hoe is de gemeente daarbij betrokken geweest? Wat zijn de plannen?
Het oudste bericht staat onderaan. Na elk bericht kunt u naar het volgende stukje springen en bovenaan leest u de laatste ontwikkelingen.augustus 2018


De plannen voor de verhuizing zien er als volgt uit:
 • Op zaterdag 25 augustus vindt een gezellige avond plaats in de Antwoordkerk. Deze is bedoeld om afscheid te nemen van dit gebouw, door terug te blikken met divers historisch materiaal. Overigens niet alleen van de Antwoordkerk, ook foto's van de Dorpskerk krijgen een plekje. Wie weet kan de geluidsopname van een huwelijksdienst worden gebruikt en hoort u de lawaaiige toeter van het Moordenaartje tijdens het hoogtepunt.
 • Op zondag 26 augustus begint de dienst op de normale tijd, tien uur, in de Antwoordkerk. Als gebruikelijk volgen we de liturgie totdat...
 • we de dienst onderbreken...
 • en iedereen naar buiten gaat. Wandelend gaan we langs een vooraf vastgestelde route naar de Dorpskerk.
  • Wie deze pelgrimage niet lopend kan volbrengen kan plaats nemen in de bus die we hebben kunnen regelen dankzij Ringelberg touringcars.
  • We lopen via de Bovensim, het voetpad langs zuidkant van de Aveling, de Rietbroek, metrostation Hoogvliet, de Hoogvlietsedijk en de Dorpsstraat naar het plein voor de kerk
 • Bij de Dorpskerk aangekomen worden we ontvangen met koffie en iets lekkers.
 • Als iedereen de koffie op heeft gaan we de kerkzaal in en zetten we de dienst voort vanaf het moment dat deze werd onderbroken.
 • Aansluitend kunnen we met elkaar de lunch gebruiken. Brood en soep worden geregeld.
naar begin

april 2018


Begin april bleek dat de muren van de Dorpskerk nog teveel vocht bevatten om deze te kunnen afwerken. We moesten kiezen: of verhuizen naar een kerk die nog niet klaar was - met een waarschijnlijk niet zo fraaie bedekking van de kale muren en de noodzaak om de kerk nog een aantal malen leeg te moeten halen voor het stucwerk - of uitstel.
Aangezien de levering van de Antwoordkerk op 1 september staat gepland kiezen we voor uitstel tot eind augustus. Dan hebben we geen keuze meer: de Antwoordkerk moet dan leeg worden opgeleverd. Hopelijk zorgt mooi weer voor een vlot droogproces in de Dorpskerk ...
verder bij augustus 2018

januari 2018


Klik op het orgel voor een paar foto's van de bouwactiviteiten


en kijk dan ook maar hoe een orgel er tijdens en na demontage uitziet

verder bij april 2018


december 2017


Na de start van de werkzaamheden doen zich toch onverwachte problemen voor. Asbest om te beginnen, maar daar kan omheen gewerkt worden dus het levert niet veel vertraging op. Daarna blijken de vochtproblemen in de zijmuren ingewikkelder van oorzaak te zijn dan was voorzien. Dat zorgt wel voor vertraging. De gehoopte oplevering in januari blijkt veel te optimistisch. Gaan we het halen om voor Pasen over te zijn? We zullen het zien.

Ondertussen gaat niet alleen de verbouwing door. Op 18 november is er een prachtige orgelavond geweest ter gelegenheid van het afscheid van het orgel. Onze eigen organisten bespelen het instrument met plezier en verve (Arie Mout, Pieter Meyboom en Vincent van Dam) terwijl we ook een virtuoos voorproefje krijgen van de aanstaande bespeler van het instrument, Emmanuel van Kerckhoven uit Antwerpen.
Een avond voor een lach - maar ook voor een traan; hoewel het instrument een goede plek krijgt (zie dit artikel in Orgelnieuws) zijn wij het kwijt.
Lees ook dit bericht en (in elk geval voor de foto's) de intro van het artikel in het Nederlands Dagblad over de sluiting van de kerk; langzaam aan komt er enige aandacht voor het verdwijnen van de Antwoordkerk, die indertijd immers met landelijke aandacht gebouwd is.
verder bij januari 2018

september 2017


Half augustus wordt de bouwvergunning afgegeven. Direct worden de laatste voorbereidingen getroffen om met de verbouwing van de Dorpskerk te beginnen. Op 27 augustus wordt voorlopig voor de laatste maal een dienst gehouden in de Dorpskerk, vanaf dat moment vinden alle activiteiten en diensten in de Antwoordkerk plaats tot de verbouwing gereed zal zijn.

Even over de orgels:
 • op 18 november vindt er in de Antwoordkerk een orgelavond plaats om waardig afscheid te nemen van het orgel
 • voordat de aannemer met de werkzaamheden in de Dorpskerk kan beginnen wordt het orgel daar ingepakt; alle pijpen worden verwijderd, er worden maatregelen genomen wat het stof betreft; de bedoeling is dat er tijdens de verbouwing geen stof in het orgel kan komen
verder bij december 2017

mei 2017


De Welstandcommissie van de gemeente Rotterdam had moeite met een aantal elementaire onderdelen van onze plannen. Veranderingen aan het dak van de Aanbouw, waardoor de samenhang tussen de kerk en de Aanbouw zichtbaar gemaakt zou worden, was onacceptabel. De commissie ondersteunt niet de aanpassingen aan de collonade, die de aanbouw en de kerk nu samenbindt.
In deze commissie is ook de afdeling monumentenzorg vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordiging vindt dat de grote omvang en de centrische positionering van de doorbraak afbreuk doet aan de beleving van het monument. Daarnaast vinden zij dat er veel oorspronkelijk materiaal verloren gaat van het oudste deel van de kerk.
In mei is daarom een aangepast voorstel ingediend. In de bijgevoegde presentatie vindt u dit terug.
verder bij september 2017


eind 2016


Met ons wensenlijstje is architect Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten aan de slag gegaan. In oktober worden de eerste schetsen en plannen aan de gemeente vertoond. Een korte samenvatting daarvan wordt hier getoond.
Na de eerdere tegenvallers wat de verkoop van "stenen" betreft komt er behoorlijk snel een koper voor de Antwoordkerk in beeld. Ook over de prijs en de voorwaarden komt er vlot overeenstemming, zodat in december de koopakte kan worden getekend. Hierna kunnen we de architect de opdracht geven om de schetsen uit te werken tot bouwplannen die bij de gemeente Rotterdam kunnen worden ingediend voor de benodigde vergunningen.

In dezelfde periode is er ook een kandidaat-koper voor het orgel van de Antwoordkerk in beeld gekomen. Na goede overwegingen wordt het orgel verkocht aan de Sint-Norbertuskerk in Antwerpen, waar het verder door het leven zal gaan als koororgel.

Het interieur maakt geen onderdeel uit van de koop. Alles wat in de kerk blijft staan gaat daardoor verloren. Is daar iets van u bij, of weet u wie de eigenaar is van enig voorwerp? Laat het weten aan ds Wilschut (via het contactformulier).

Ook de klokkentoren blijft ons eigendom. Momenteel wordt er gezocht naar mogelijkheden om die ergens in Hoogvliet te herplaatsen, en daar willen we de toren graag voor schenken. Er zijn in het voorjaar van 2017 enkele suggesties gedaan voor de nieuwe plek van de klokken. Er zijn nog wel wat haken en ogen aan - maar de initiatiefnemers voor deze herplaatsing hopen daar uit te komen.
verder bij mei 2017begin 2016


De Antwoordkerk staat te koop. Wensen en mogelijkheden wat het gebruik van de Dorpskerk betreft zijn verzameld. Gaat alles passen? Kan het vernieuwde kerkelijk centrum op één lijn worden gebracht met het beleid en de toekomstverwachting van onze gemeente? Wat is er nodig om de kerkzaal optimaal te gebruiken? Kan het gebruik van Aanbouw en Dorpskerk nog beter op elkaar worden afgestemd? Vraagt dat ook om ingrepen in de beide gebouwen?
Dit alles leidt tot een 'programma van eisen', ons wensenlijstje zogezegd.
verder bij eind 20162015


Er wordt een stuurgroep in het leven geroepen die alle mogelijkheden in kaart gaat brengen. Van het begin af wordt de gemeente betrokken bij de keuzen die gemaakt moeten worden. In februari is er een gemeenteavond waarop wordt gevraagd om mee te denken. Bij deze peiling wordt zowel de verkoop van de Dorpskerk als van de Antwoordkerk genoemd, en ieder kan zijn voorkeur laten weten.
Op grond hiervan neemt de kerkenraad een 'voorgenomen besluit'. Nadat in mei de gemeente hierin gekend en gehoord is wordt dit besluit definitief: we kiezen voor de Dorpskerk en zetten de Antwoordkerk te koop.
De Stuurgroep wordt Coördinatiecommissie en onderzoekt wat er nodig en mogelijk is om als voltallige gemeente in Dorpskerk en Aanbouw verder te gaan.
verder bij begin 20162014


De kerkrentmeesters schetsen een meerjarenbegroting, die er zonder aanpassingen toe zal leiden dat de Protestantse Gemeente in 2021 failliet zal zijn. Hierbij speelt mee dat de leeftijdsopbouw van de financieel bijdragende gemeenteleden een grote oververtegenwoordiging laat zien van ouderen. Te voorzien is dat zij over enkele jaren niet meer dezelfde bijdrage kunnen geven. Dat valt niet vol te houden.
Ook speelt mee dat er twee fulltime predikanten in dienst zijn van de gemeente. Gezien de vele ouderen met vaak een grotere behoefte aan pastoraat dan jongeren hebben zij ook fulltime werk in de gemeente. Maar al zou dat niet zo zijn, het is niet mogelijk om een predikant te ontslaan om financiële redenen.
Ook speelt mee dat eerdere pogingen om "stenen" in te ruilen voor geld zijn mislukt. Het parkeerterrein achter de Antwoordkerk was in principe verkocht, maar de koop ging niet door toen na 2008 de huizenprijzen sterk daalden.
Ook lukte het tot nu toe niet om de woning aan de Sorongstraat, die niet meer als pastorie in gebruik is, te verkopen. Het huis staat in 2014 nog steeds te koop. Pas begin 2018 is de pastorie verkocht.

De kerkrentmeesters doen de suggestie om één van de kerkgebouwen te verkopen. Na de nodige bezinning in de kerkenraad wordt een onderzoek opgezet naar de mogelijkheden. Immers, behalve behoefte aan geld is er ook behoefte aan ruimte in gebouwen. Lukt het om met één gebouw verder te gaan? En met welk gebouw dan? En van welk gebouw zouden we de grootste opbrengst kunnen verwachten bij verkoop? Met dit soort vragen moest de kerkenraad aan de slag. Dank zij de hulp van bureau Kerkdialoog in de persoon van Cor Schaap hopen we daar goed uit te komen.
verder bij 2015