Werelddiaconaat


Deze keer is het weer mijn beurt om het pastorale artikel in ons kerkblad te schrijven. De redactie gaf aan dat deze periode aandacht gevraagd wordt voor werelddiaconaat. Werelddiaconaat? Wat betekent dat precies?

Vanuit mijn katholieke achtergrond heb ik als pastoraal werker altijd veel aandacht besteed aan de diaconie. Diaconie dichtbij én ver weg! Vooral tijdens lessen op de basisscholen en tijdens geloofscursussen was dit een belangrijk thema.
Diaconie, is naast liturgie, kerkopbouw, pastoraat en catechese, de vijf pijlers waarop een kerk rust, waarop iedere geloofsgemeenschap rust.

Liturgie : Bidden en vieren van liturgie zien we als de manieren bij uitstek om de focus op onszelf te leren loslaten en ruimte te maken voor een echte ontmoeting met Christus. Bidden kan altijd en is eigenlijk best persoonlijk. Velen van u doen dit dagelijks thuis, maar ook op zondag in de kerk of als u kijkt naar de uitzendingen op zondagochtend op de televisie.
Kerkopbouw: Elkaar verwelkomen en daarbij vreugdes en tegenslagen delen. Hoe kunnen we samen kerk-zijn?
Pastoraat: aandacht schenken aan de medemens door te luisteren en aanwezig te zijn op scharniermomenten in ieders leven.
Catechese: is iedere dag opnieuw leren van elkaar en natuurlijk vanuit de Bijbel.
Diaconie: is de mens in nood helpen zichzelf te helpen.
Centraal staat in deze vijf pijlers de vriendschap met God, groeiend door gebed en liturgie en fundamenteel voor onderlinge vriendschap.

Diaconie is dus erg belangrijk. Waren het niet de woorden van apostel / discipel Paulus 'aan uw daden kan ik uw geloof zien?' Paulus onderstreept hiermee het belang van 'handen uit de mouwen steken', of wel diaconie (denken aan de mens in nood). Wat de (geloofs)leerlingen moesten leren om de 'Werken van Barmhartigheid', te vertalen naar onze tijd. In Mattheüs 25, 34-36 (Bijbel in gewone taal) staan deze werken helder uitgelegd:
'Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij op in jullie huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik in de gevangenis was, kwamen jullie naar mij toe.
En de Mensenzoon besluit: Wat voor goeds jij deed voor één van deze mensen in nood, toen deed jij iets goeds voor mij'.

Diaconie is niet zo moeilijk als we kijken naar de mens in nood vandaag de dag.
Op het internet zocht ik naar werelddiaconaat en vond een collecterooster opgesteld door 'Kerk in Actie' met allemaal goede doelen wereldwijd.
Zoals in Pakistan, Zambia, Palestina, Ethiopië, Ghana, Bangladesh.
Werelddiaconaat? Hieronder verstaan wij diaconale taken wereldwijd. De inzet van christenen voor een duurzame en rechtvaardige wereldsamenleving. Mondiaal denken, lokaal handelen!
En dat alle onderlinge vriendschap, zorg hebben voor elkaar en óók voor de mens in nood.
Dat God ons allen helpt om de vijf pijlers mede te ondersteunen,

Fred Wijnen.