Sinds 2 augustus is de kerk weer open; maar: alleen voor wie zich per telefoon heeft aangemeld.

hieronder staat het telefoonnummer waarop u zich kunt aanmelden; niet zichtbaar? Selecteer een stukje tekst ...


Onderaan deze pagina vindt u informatie over komende wijzigingen.
Sinds begin augustus zijn de diensten weer toegankelijk voor kerkgangers, maar onder voorwaarden. U zult zich moeten aanmelden wanneer u naar de kerk wilt komen omdat er vanwege de anderhalve-meterregel veel minder mensen in de kerk passen.U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meekijken. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.

 • Voor opnamen ouder dan een week moet wel worden ingelogd op de pagina Meeluisteren: Dorpskerk


Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
Mededelingen zondag 20 september.
 • voorganger: ds Robert Wilschut
 • kyriëgebed: Betty Groen
 • lector: Arie van Veelen
 • beamer, beeld en geluid: Marijke Dirven
 • collecten:
  1. zendingsproject van Kerk in Actie: Versterk de kerk in Syrië
  2. kerk
  3. onderhoud en verbetering orgel
 • bloemen:
  • mw. De Jongh-Tuinenburg, Park Vossendijk
  • echtpaar Van Hamburg, Klaasje Zevensterstraat
  • mw. Vergunst-Poutsma, Klaasje Zevensterstraat.
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten.
Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
aanvraag voorbede Dat mag via deze link, u mag ook mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
Filmpje met stap-voor-stap toelichting


De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.

Bericht vanuit de kerkenraad

Met ingang van 1 juli zijn de maatregelen om de opmars van het coronavirus in te dammen weer iets verder versoepeld. Door de versoepelingen die de regering bekend heeft gemaakt ziet de kerkenraad ook weer mogelijkheden om in onze gemeente zaken weer langzaam aan op te starten. Welke activiteiten dat zijn, dat zal ik u zo vertellen maar eerst wil ik u even meenemen naar het begin om duidelijk te maken hoe we te werk zijn gegaan.

Het voelt als iets dat pas gebeurd is, maar toch is het al 4 maanden geleden dat de regering de eerste pers conferentie hield en maatregelen afkondigde om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In navolging op de landelijke maatregelen die door het kabinet werden afgekondigd en op advies van de Protestantse Kerk Nederland werd op 13 maart door de kerkenraad besloten om de Dorpskerk en de Aanbouw tot nader order te sluiten en alle activiteiten te stoppen. We besloten om de kerkdiensten alleen nog online aan te bieden. We mogen als gemeente best wel een beetje trotst zijn op de manier waarop onze onderlinge communicatie werkt, want nadat we via allerlei kanalen hadden verteld dat de kerk dicht zou blijven heeft u daar massaal gehoor aan gegeven en zijn we met elkaar trouwe kijkers en luisteraars van de online kerkdienst geworden. Sinds 15 maart, onze eerste online kerkdienst waren we gezegend met een grote schare trouwe kijkers en luisteraars. Veel meer mensen dan er stoelen staan in onze kerk kijken elke zondag mee en dat deed en doet ons als kerkenraad goed.

Sinds het besluit om alles te stoppen en de kerk en Aanbouw te sluiten, werd er ook niet meer vergaderd door de kerkenraad. In die tijd heeft het moderamen noodgedwongen en zo goed en kwaad als het ging alle bestuurlijke taken naar zich toe getrokken met schriftelijke verantwoording achteraf aan de kerkenraad.

Toen in juni de eerste versoepelingen van kracht werden en het weer mogelijk was om onder voorwaarden te vergaderen, zijn we teruggekeerd naar de gebruikelijke situatie en is de voltallige kerkenraad voor het eerst weer bij elkaar geweest. Door de versoepelde maatregelen was het weer mogelijk om met groepjes van 30 mensen naar de kerk te komen. Omdat wij een zingende gemeente zijn en het zingen nog niet mogelijk was, heeft de kerkenraad toen besloten om de kerk nog niet open te stellen. Wel is toen begonnen met het maken van een gebruiksprotocol ter voorbereiding op een verdere versoepeling van de maatregelen.

In de extra vergadering van woensdag 8 juli heeft de kerkenraad het gebruiksprotocol voor de Dorpskerk en de Aanbouw besproken en het goedgekeurd. Omdat het gebruiksprotocol is goedgekeurd en omdat er verdere versoepelingen per 1 juli door het kabinet zijn afgekondigd heeft de kerkenraad het volgende te melden:

Met ingang van heden wordt het weer mogelijk om de Aanbouw te gebruiken voor verhuur. Hierbij moet wel rekening gehouden met een maximaal aantal van 25 personen zodat er altijd 1,5 mtr afstand kan zijn tussen de mensen.

Ook gaan we weer beginnen met pastorale bezoeken, waarbij beide partijen het recht hebben om het nog niet te willen. De vergaderingen van de diaconie, CvK, kerkenraad, moderamen, Protestantse Vrouwendienst en het Klein Pastoraal Overleg zijn weer opgestart of gaan binnenkort weer starten.

Verder mogen de Taizé bijeenkomsten weer beginnen. Hetzelfde zal gebeuren met de open Dorpskerk op donderdag, ook die zal z.s.m. weer worden opgestart.

Kunnen we dan volgende week allemaal weer naar de kerk komen? Het antwoord is nee.
Om in de anderhalve meter samenleving de kerkgang voor u weer mogelijk te maken vraagt simpelweg iets meer tijd. De spelregels die we moesten vastleggen in het gebruiksprotocol zijn we nu aan het uitwerken. Denkt u dan maar aan het bestellen van desinfectiezuilen bij de ingang, voldoende desinfecterende middelen, stickers plakken om de looprichting aan te geven, mensen instrueren die u straks kunnen helpen als u weer naar de kerk komt en nog veel meer.

Als alle voorbereidingen klaar zijn dan testen we op 26 juli of alles werkbaar en geregeld is door met de kerkenraad en aanhang de dienst bij te wonen. Als dat allemaal goed verloopt zal het vanaf 2 augustus voor u weer mogelijk zijn om de kerkdienst te bezoeken.

Kan iedereen dan meteen komen? Het antwoord is nee. Er zijn regels waar we ons aan moeten houden. Wij hebben maar een kleine kerk en op basis van de inhoud en rekening houdend met de verplichte afstand van 1,5 mtr kunnen maar circa 40 mensen tegelijk de dienst bijwonen.
Dat betekent dat als u wilt komen, u zich vooraf telefonisch moet aanmelden.
Als het maximum aantal bezoekers is bereikt als u belt, dan staat u voor de volgende week bovenaan de lijst. Zodra alles geregeld is zullen we via de afkondigingen, mail en onze website de telefoon nummers bekend maken waar u zich kunt aanmelden voor de dienst.

Mogen we dan ook weer zingen tijdens de dienst?
Op basis van wat we nu weten over zingen in de kerk vindt de kerkenraad het beter om te neuriën of zachtjes te zingen, maar niet uit volle borst mee te zingen.

De koren Rejoice, Eljakim en Voices mogen, zodra zij het gebruikers protocol hebben ontvangen weer starten met hun koorrepetities, waarbij ook dan de afstand van 1,5 mtr moet worden aangehouden en koorleden in zigzagvorm moeten staan.

De Zomeractiviteiten van de Interkerkelijke Activiteiten Commissie kunnen dit jaar helaas niet doorgaan omdat die door de crisis niet konden worden voorbereid.

Al met al een heel verhaal, maar de kerkenraad vond het te belangrijk om er langer mee te wachten.

 • eerder stond in dit bericht dat ook de gebedsgroep weer zou beginnen; dit was een vergissing, die gaat nog niet van start