De GEEST waait.....waarheen Hij wil....

"Afgelopen zondag hebben we het feest van Pinksteren gevierd. Pinksteren is de dag dat de heilige Geest over de leerlingen kwam, waardoor zij vol bravoure naar buiten gingen om het verhaal van Jezus Christus, de Verrezene aan iedereen te vertellen. Ze waren enthousiast en vol overtuiging en daar had de heilige Geest voor gezorgd."

De heilige Geest vind ik zelf altijd moeilijk te vatten. Bij God de Vader kan ik me een beeld van vormen. Dat komt vooral door de woorden in het Scheppingsverhaal. Op de zesde dag schiep God de mens, want God zei: "Nu gaan Wij, de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend". Wij lijken dus op God de Vader. Zo kan ik mij bij Jezus, de Zoon van God, ook een beeld vormen. Jezus heeft hier onder ons gewoond, Jezus is geboren als Kind van Maria en heeft als Mens op aarde rondgelopen, samen met zijn leerlingen. Net als wij! Maar de Geest......? Wanneer we gaan bidden, beginnen wij (katholirkrn) met het maken van een kruisteken. Daarbij zeggen we 'In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen'. De Vader, de Zoon en de heilige Geest horen bij elkaar. Ze zijn ÉÉN. We noemen hen ook wel de Heilige Drie-eenheid (het feest dat de kerk altijd viert op de 1ste zondag na Pinksteren, dus aanstaande zondag 16 juni). Zo zeggen wij, christenen, dat er maar één God is maar wel in drie personen. Op drie manieren kunnen wij ons door God, laten inspireren. Elke keer als we bidden en het kruisteken maken, laten we zien dat wij dat geloven. God de Vader hemel en aarde schiep. Jezus noemen we de Zoon van God. Hij is mens geworden, geboren uit de maagd Maria en heeft onder ons gewoond. En de heilige Geest? De heilige Geest kun je niet zomaar zien, maar Hij is er wel. De Bijbel gebruikt bijzondere beelden en tekens om aan te geven dat de heilige Geest er bij is. Bij de volgende fragmenten uit de Bijbel worden andere beelden voor de heilige Geest gebruikt: Uit het Boek Genesis 1: In het begin was er nog helemaal niets. Alleen God was er. Toen, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Maar de Geest van God waaide als een wind over de aarde. Uit het Evangelie volgens Marcus 1, 9-11: Jezus vertrok uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel open scheuren en de Geest van God als een duif op zich neerdalen. Uit het Evangelie volgens Johannes 20, 19-23 Na deze van Jezus woorden blies Hij (adem) over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest.' Uit het boek Handelingen van de apostelen 2, 1-4: Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren de leerlingen van Jezus in Jeruzalem bijeen. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur leek. Het verdeelde zich in tongen en plaatste zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest het hun ingaf. Verschillende beelden voor de heilige Geest: wind, duif, adem, vuur. Wat de heilige Geest in de bijbel doet, gebeurt ook bij ons iedere dag weer. De heilige Geest komt als een kracht van God op ons neer. God wil dat wij vurige en enthousiaste Christenen worden. God maakt met ons iedere dag opnieuw een nieuw begin. Zoals de heilige Geest in de bijbel onder beelden en tekens werkzaam was, zo ook bij ons. Een mooi lied (GvL 442), dat misschien met Pinksteren gezongen werd: Geest, die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid, voortkomt van de Zoon en Vader, leid o Heer ons altijd nader door uw liefde, door uw licht tot uw heilig aangezicht. Dat wij in onze tijd de werkzaamheid van de heilige Geest mogen ervaren en net als de leerlingen van Jezus 'enthousiast en vol overtuiging' het Verhaal mogen doorgeven. Laat de Geest maar waaien. Fred Wijnen.